Afdrukversie

KMSL - Geschiedenis

 

KMSL vzw werd opgericht te Turnhout op 18 juli 1952 vanuit de koepelorganisatie CM-Turnhout. Het doel werd in de statuten als volgt omschreven: "Het oprichten en uitbaten van poliklinieken, medische centra, moederhuizen, apotheken, dispensaria en alle instellingen van geneeskundige aard zowel op preventief als curatief gebied.

Polikliniek Vorst

 

 

In de jaren '60 bleek uit studies dat er in de Kempen een gebrekkige infrastructuur bestond op het vlak van de gehandicaptenzorg. Vele gehandicapte personen van de Antwerpse Kempen verbleven in instituten buiten het arrondissement ver van hun ouders en familie. Dit leidde er toe dat KMSL tijdens de jaren '70 het terrein van de gehandicaptenzorg ging bewandelen. De statuten werden in deze zin aangepast: "De vereniging heeft tot doel om op onbaatzuchtige wijze bij te dragen tot de volksgezondheid in het algemeen, maar de gehandicaptenzorg in het bijzonder."

Muylenberg - Mermansstraat 20, Turnhout

 

Eind jaren '80 werden contacten gelegd tot overname van het revalidatiecentrum te Turnhout van de vzw Behandelingscentrum. Dit revalidatiecentrum is erkend als PSY-centrum en wijdt zich aan de functionele revalidatie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Na enkele jaren werken ontstond een wachtlijst en werd gezocht naar een oplossing. Van het Riziv werd de toelating bekomen om een tweede centrum op te richten in het arrondissement Turnhout. In januari 2000 kon het nieuwe revalidatiecentrum Zuiderkempen van start gaan in de leegstaande lokalen van het vroegere Norbertinessenklooster in Veerle-Laakdal, eigendom van KMSI vzw.

In 1997 hervatte het consultatiebureau voor gehandicapten zijn werking in Turnhout. Vanaf 1972 was de werking opgeschort. Na 25 jaar kon het zijn werking hernemen en door de overheid worden erkend speciaal in functie van de opdracht als Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze. Met andere partners wordt samengewerkt in het kader van de arbeidstrajectbegeleiding van personen met een handicap.

In het jaar 2004 werden de statuten nogmaals gewijzigd naar aanleiding van de integratie van CLB-Kempen binnen onze organisatie. Het doel van de vereniging werd toen als volgt geformuleerd:
"Op haar onbaatzuchtige wijze bij te dragen tot de Volksgezondheid en het welzijn in het algemeen, maar de gehandicaptenzorg in het bijzonder. Daartoe kan de vereniging, inrichtingen en diensten oprichten van medico-sociale aard, zowel op preventief als curatief gebied, en eveneens participeren in initiatieven die bijdragen tot het realiseren van dit doel.
Verder heeft de vereniging tot doel centra voor leerlingenbegeleiding op te richten, te beheren, uit te bouwen en te ondersteunen. De vereniging kan alle initiatieven nemen of steunen die bijdragen tot het welbevinden van inzonderheid kinderen en jongeren.
Het doel zal worden nagestreefd vanuit een christelijke visie op mens en samenleving met bijzondere aandacht voor de volgende beginselen: solidariteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de voornoemde dienstverlening." (Het Staatsblad, 17 juni 2004)

In 2005 start vanuit Muylenberg het dagcentrum NAH. Dit centrum richt zich specifiek op mensen met een Niet-Aangeboren hersenletsel.

In 2006 kwam vanuit CM-Mechelen de vraag om Revalidatiecentrum Vijfhoek vzw te Mechelen, een NOK-revalidatiecentrum opgericht vanuit CM-Mechelen, mogelijks te integreren in onze vzw. Vanaf 2007 werd met revalidatiecentrum Vijfhoek vzw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, voor de duur van 2 jaar. Sinds 1 januari 2009 maakt het revalidatiecentrum Vijfhoek in Mechelen integraal deel uit van de vzw.

Nadat reeds herhaaldelijk aan het RIZIV de vraag gesteld werd om binnen het arrondissement Turnhout een kleinschalig revalidatiecentrum op te richten voor personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel, werden in 2007 hiervoor door het RIZIV middelen voorzien. Op 1 januari 2009 zag het KMSL-revalidatiecentrum NAH het levenslicht.

designed by Bren Van Caesbroeck