Polikliniek Vorst

KMSL vzw werd opgericht te Turnhout op 18 juli 1952 vanuit de koepelorganisatie CM-Turnhout. Het doel werd in de statuten als volgt omschreven: "Het oprichten en uitbaten van poliklinieken, medische centra, moederhuizen, apotheken, dispensaria en alle instellingen van geneeskundige aard zowel op preventief als curatief gebied.

Muylenberg Turnhout

In de jaren '60 bleek uit studies dat er in de Kempen een beperkte ondersteuning was voor mensen met een beperking. Vele mensen met een beperking uit de Antwerpse Kempen verbleven in organisaties buiten het arrondissement, ver van hun ouders en familie. Dit leidde er toe dat KMSL tijdens de jaren '70 het terrein van de zorg voor volwassenen met een beperking ging bewandelen. De statuten werden in deze zin aangepast: "De vereniging heeft tot doel om op onbaatzuchtige wijze bij te dragen tot de volksgezondheid in het algemeen, maar de gehandicaptenzorg in het bijzonder."

Revalidatiecentra

Eind jaren '80 werden contacten gelegd tot overname van het revalidatiecentrum te Turnhout van de vzw Behandelingscentrum. Dit revalidatiecentrum is erkend als PSY-centrum en wijdt zich aan de functionele revalidatie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Na enkele jaren werken ontstond een wachtlijst en werd gezocht naar een oplossing. Van het Riziv werd de toelating bekomen om een tweede centrum op te richten in het arrondissement Turnhout. In januari 2000 kon het nieuwe revalidatiecentrum Zuiderkempen van start gaan in de leegstaande lokalen van het vroegere Norbertinessenklooster in Veerle-Laakdal, eigendom van KMSI vzw.

Consultatiebureau

In 1997 hervatte het consultatiebureau voor gehandicapten zijn werking in Turnhout. Vanaf 1972 was de werking opgeschort. Na 25 jaar kon het zijn werking hernemen en door de overheid worden erkend speciaal in functie van de opdracht als Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze. Met andere partners wordt samengewerkt in het kader van de arbeidstrajectbegeleiding van personen met een handicap.

CLB-Kempen

In het jaar 2004 werden de statuten nogmaals gewijzigd naar aanleiding van de integratie van CLB-Kempen binnen onze organisatie. Het doel van de vereniging werd toen als volgt geformuleerd: "Op haar onbaatzuchtige wijze bij te dragen tot de Volksgezondheid en het welzijn in het algemeen, maar de gehandicaptenzorg in het bijzonder. Daartoe kan de vereniging, inrichtingen en diensten oprichten van medico-sociale aard, zowel op preventief als curatief gebied, en eveneens participeren in initiatieven die bijdragen tot het realiseren van dit doel. Verder heeft de vereniging tot doel centra voor leerlingenbegeleiding op te richten, te beheren, uit te bouwen en te ondersteunen. De vereniging kan alle initiatieven nemen of steunen die bijdragen tot het welbevinden van inzonderheid kinderen en jongeren. Het doel zal worden nagestreefd vanuit een christelijke visie op mens en samenleving met bijzondere aandacht voor de volgende beginselen: solidariteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de voornoemde dienstverlening." (Het Staatsblad, 17 juni 2004)

Dagcentrum NAH

In 2005 start vanuit Muylenberg het dagcentrum NAH. Dit centrum richt zich specifiek op mensen met een Niet-Aangeboren hersenletsel.

Vijfhoek Mechelen

In 2006 kwam vanuit CM-Mechelen de vraag om Revalidatiecentrum Vijfhoek vzw te Mechelen, een NOK-revalidatiecentrum opgericht vanuit CM-Mechelen, mogelijks te integreren in onze vzw. Vanaf 2007 werd met revalidatiecentrum Vijfhoek vzw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, voor de duur van 2 jaar. Sinds 1 januari 2009 maakt het revalidatiecentrum Vijfhoek in Mechelen integraal deel uit van de vzw.

Revalidatiecentrum NAH

Nadat reeds herhaaldelijk aan het RIZIV de vraag gesteld werd om binnen het arrondissement Turnhout een kleinschalig revalidatiecentrum op te richten voor personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel, werden in 2007
hiervoor door het RIZIV middelen voorzien. Op 1 januari 2009 zag het KMSL-revalidatiecentrum NAH het levenslicht.

Ontbinding consultatiebureau

In juli 2014 werd het Consultatiebureau ontbonden. Het team Arbeid werd geïntegreerd in het GTB en het Multi
Disciplinair Team werd geïntegreerd in het team VAPH van CM regio Mechelen-Turnhout.

KMSI vzw

Sinds 2016 vormt KMSL samen met KMSI vzw (Kristelijk Medico Sociale Initiatieven) een Personele Unie en worden de twee
verenigingen bestuurd door één bestuursploeg. Binnen KMSI vzw wordt het WZC De Winde beheerd.

WZGA vzw

Vanuit KMSI vzw is in 2018 samen met het OCMW en de gemeente Arendonk de WoonZorgGroep Arendonk opgericht.

CGD

In de schoot van deze Personele Unie werden de ondersteunende diensten samengebracht in een Centrum voor Gedeelde Diensten. Binnen het CGD zijn een personeelsdienst, een dienst boekhouding, een dienst finance, een dienst ICT, een dienst gebouwen en een preventiedienst ondergebracht.

Sluiting dienst Logopedie

In augustus 2019 werd na 51 jaar werking, de dienst Logopedie gesloten. KMSL heeft samen met CM een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van het logopedisch beroep in Vlaanderen. KMSL vzw heeft met de dienst Logopedie wezenlijk bijgedragen tot de professionalisering van het beroep door het voeren van fundamenteel onderzoek, het ontwikkelen van methodiek en het organiseren van vormingen. Samen met CM heeft KMSL ernaar gestreefd om voldoende logopedisch aanbod in de Kempen te ontplooien. In 2019 hebben we na een grondige evaluatie vastgesteld dat de opdracht die meer dan 50 jaar geleden was geformuleerd, vervuld was.

Carrewiel

In datzelfde jaar werd met het Agentschap Zorg en Gezondheid een akkoord afgesloten om de 3 CAR’s te fuseren en zo ontstond een nieuwe organisatie, met name Carrewiel. Dankzij een uitbreiding voor de vestiging te Mechelen is
Carrewiel een middelgroot revalidatiecentrum met gelijkwaardige vestigingen te Turnhout, Laakdal en Mechelen.

Sluiting dagcentrum Maretak

In 2020 hebben we naar aanleiding van de besparingen die werden doorgevoerd in de sector voor mensen met een beperking, het dagcentrum Maretak, gespecialiseerd voor volwassenen met een NAH, gesloten.